เลขาธิการ ศอ.บต. รู้สึกดีใจที่ได้เห็นคนไทยใน จชต. และคนไทยทั้งประเทศมีความสุขในการชมมวยไทยไฟต์เรารักยะลาและเป็นการสร้างภาพที่ดีให้กับจังหวัด  เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการรักษ์สรรพสิ่งเพื่อโลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อต่อต้านการใชอาวุธนิวเคลียร์และสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้น  เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ ร่วมกับ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หลังสมเด็จพระเทพฯทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศอ.บต. ดูแลช่วยเหลือลงทะเบียนราษฎรคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย  ศอ.บต. ชูผลงาน 9 เดือน 9 ดี 9 เด่น ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา จชต.   เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายนายสัมพันธ์ มูซอดี ร่วมประชุมผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ วันที่ 24-26 ก.ค. 60 เพื่อทำความเข้าใจอันดีแก่ผู้เดินทาง  เลขาธิการ ศอ.บต. มอบสำนักเยี่ยวยา ศอ.บต. พบปะพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จำนวน 209 ราย ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ศอ.บต. ร่วมเปิดงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา  ศอ.บต. ร่วมต้อนรับพลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งลงพื้นติดตามรับฟังความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.   เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะรองนายกฯ เป็นประธานเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าใน พื้นที่ อ.หนองจิก พร้อมมอบรางวัลแด่บุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาด้านการศึกษา  เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และร่วมเสนอแนวความคิดในการนำผลผลิตจากน้ำมะพร้าว เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำของทางบริษัท  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับรอง ผวจ.เพื่อหารือแนวทางการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในการส่งออกจำหน่ายในต่างพื้นที่ และหาแนวทางแก้ปัญหาผลไม้ที่ได้ผลผลิตลดลง  เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯจำนวน 200 ราย และร่วมมอบกำลังใจ  เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ นักศึกษาไทยในประเทศจอร์แดนเพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางต่อยอดการศึกษาในอนาคต  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้บริหารบริษัทอำพลฟู๊ดส์ และคณะผู้ค้ามะพร้าวส่งออก เพื่อหารือการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรเชื่อมั่น โครงการนี้จะสร้างรายได้ให้พี่น้องในพื้นที่กว่าปีละ 2,000 ล้านบาท  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือการจัดตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อการส่งออกควบคู่กับการพัฒนาการเกษตรของประชาชนใน พื้นที่หนองจิก และพื้นที่  ศอ.บต ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน บริเวณเทือกเขาบูโด สืบเนื่องจากติดกับเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อหาทางออกในการประกอบอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบฯ  ศอ.บต. รับคณะจากประเทศจีนเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาบูรณาการอย่างยั่งยืน  เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมาย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการรถไฟขบวนสันติสุข ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ของชุมนุมสันติใจอาสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ศอ.บต. จัดเวทีเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน ตามวิถีมุสลิมในพื้นที่ จชต. รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค.2560  ศอ.บต.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินของสถาบัน โดยมี สนง.ที่ดิน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้  ศอ.บต. ร่วมกับ สนง.การศึกษาเอกชน จัดอบรมให้ความรู้กรณีการจดทะเบียน ร.ร.ปอเนาะ ให้ถูกต้อง ตามหลักกระทรวงศึกษา  ศอ.บต. เปิดงานโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน เพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านเศษฐกิจ ในพื้นที่ จชต.  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันมวยไทยไฟต์เรารักยะลาครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 15 ก.ค.60 นี้ ณ.สนามสถาบันการพละศึกษายะลา  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือ ที่ธรรมเนียบรัฐบาล เรื่องเมืองต้นแบบ ตามหลักเศรษฐกิจสามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคัง ยั่งยืน และกล่าวรายงานการพัฒนาและนโยบายการขับเคลื่อนเขตพื้นที่ จชต. โดยเน้นการส่งออกสินค้าในอนาคต  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาธนาคารโลก หารือแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ ศอ.บต.โดยได้รับความพึงพอใจจากคณะที่ปรึกษาธนาคารโลกเป็นอย่างยิ่ง  นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต.ให้การต้อนรับนายไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือการดูแลและแก้ปัญหาสิทธิพลเมืองของบุตรหลานคนไทยในต่างประเทศ  เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เข้าชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อตั้งศูนย์กลางการแปรรูปอาหารทะเล โดยมีมติจากที่ประชุมให้ ศอ.บต.สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จำนวนทั้งสิ้น 47 เรื่อง อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83 และดำเนินการเสร็จจนได้ข้อยุติในเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 8 เรื่อง  ผลการดำเนินการ “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” ของ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายคลายทุกข์ที่ต้นทางดำเนินการและรายงานมามีจำนวน 29 เรื่อง ยุติ 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจับมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค รุกตลาดการค้าจีน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ เปิดตัวยุทธศาสตร์ล่าสุด “ครัวอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้..สู่ครัวจีนและครัวโลก”
 ข่าวสาร/กิจกรรม
22-11-2017 | เข้าชม 4
ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเนื้อวัวผิดกฎหมาย ในพื้..

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร..

22-11-2017 | เข้าชม 2
ศอ.บต. เยียวยา เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจ..

วันที่ (21 พฤศจิกายน 2560) ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต..

21-11-2017 | เข้าชม 3
สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.และคณะ เข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการ..

วันที่ (20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย..

 ผังรายการวันนี้
ไม่พบข้อมูล
 วีดีโอย้อนหลัง